Co To Je Zkratka Ipe Chemie

Co to je zkratka ipe chemie

Další významy jsou uvedeny na stránce PH (rozcestník).

pH (angl.potential of hydrogen, lat.pondus hydrogenia, tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot); přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7.

Co to je zkratka ipe chemie

U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada. Výpočty pH mají velký význam především v analytické chemii při titračních reakcích.

Business bank account crypto trading europe

Stupnici pH zavedl v roce 1909 dánský biochemik Søren Peder Lauritz Sørensen.

Definice pH[editovat | editovat zdroj]

Hodnota pH je definována jako záporně vzatý dekadický logaritmusaktivity oxoniových kationtů. Ve zředěných vodných roztocích lze hodnotu aktivity aproximovat hodnotou koncentrace a pak platí:

Obecně platí rovnice:

kde a značí aktivituiontu (H3O+).

Co znamená pojem, slovo, definice termínu DNA?

pH nabývá hodnot od 0 do 14 (platí pro většinu vodných roztoků při 25 °C). Chemicky čistá voda má při pokojové teplotě pH 7 (při 100 °C zhruba 6), kyseliny < 7, zásady > 7.

Ve vodném roztoku je vždy kromě molekul H2O také určité množství oxoniových kationtů H3O+ (přesněji [H(H2O)4]+) a hydroxylových aniontů OH-.

Co to je zkratka ipe chemie

Součin koncentrací obou těchto iontů je ve vodných roztocích za konstantních podmínek vždy konstantní, je označován jako iontový součin vody a pro standardní podmínky nabývá hodnoty 10−14. V čisté vodě je látková koncentrace obou iontů stejná: 10−7. To odpovídá pH = 7.

Kyselost vzniká přebytkem H3O+. Zvýšení jejich koncentrace na stonásobek, tedy 10−5, odpovídá pH = 5. Zásaditost je přebytek hydroxylových iontů na úkor oxoniových.

Co znamená pojem CO2? Výraz, definice slova z Wikipedie

Je-li v roztoku např. 1000× více OH- než ve vodě, klesne koncentrace iontů H3O+ na 10−10, což odpovídá pH = 10.

Kyselost nevodných roztoků (např.

roztoky kyselin nebo hydroxidů v alkoholech, ketonech nebo i nepolárních rozpouštědlech) popisuje hodnota Hammetovy funkce. Velikost Hammetovy funkce pro určité prostředí se prakticky zjišťuje na základě poměru kyselé a zásadité formy určitého acidobazického indikátoru v měřeném roztoku.

Výpočty pH[editovat | editovat zdroj]

Pro výpočet pH je vždy nutné ujasnit si, co (ne)reaguje s čím.

Detail zkratky HSE

Která sloučenina se v reakci chová jako kyselina, která se chová jako zásada a jak se budou chovat produkty reakce. Proto je důležité napsat si a vyčíslit rovnici reakce a spočítat koncentrace reaktantů a produktů (s tím, že pokud v reakci vzniká voda či slouží jako rozpouštědlo, tak její koncentrace můžeme zanedbat).

Podle toho, jaké látky mezi sebou reagují se vybere i vzorec pro výpočet hodnoty pH:

Výpočet pH silné kyseliny[editovat | editovat zdroj]

Za silné kyseliny považujeme především následující: HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4, H2SiF6

Pro výpočet přes koncentraci platí vzorec uvedený výše:

Pro přesnější výpočet přes aktivitu iontů se používá vzorec aktivity: , kde

yH+- aktivitní koeficient

Aktivitní koeficient se počítá pomocí rovnice iontové síly roztoku:

Iontová síla J (vzorec):

ci - koncentrace látky v mol/l

Zi - náboj iontu

Pro názornost je vhodné nakreslit si tabulku iontové síly, což lze ukázat na příkladu výpočtu pH 0,1M HCl :

ionticiZiciZi2
H+0,1 +1 0,1
Cl-0,1 -1 0,1
Suma 0,2

Výpočet pH slabé kyseliny[editovat | editovat zdroj]

Má-li kyselina disociační konstantu Ka, považujeme ji za slabou.

Fracking explained: opportunity or danger

Pro slabé kyseliny platí následující disociační vztahy:

kde z toho plyne, že:

Vzorec pro výpočet slabé kyseliny proto vypadá následovně:

Výpočet pH silné zásady[editovat | editovat zdroj]

Za silné zásady (báze, značíme B) považujeme oxidy a hydroxidy alkalických kovů a kovů alkalických zemin (skupiny prvků I.A a II.A periodické tabulky)

Platí tak tyto vztahy: a

Vzorec pH silné zásady proto zní:

Výpočet pH slabé zásady[editovat | editovat zdroj]

Platí zde tyto vztahy:

Vzorec výpočtu pH slabé zásady:

Výpočet pH solí[editovat | editovat zdroj]

Soli slabých kyselin se ve vodném prostředí chovají jako slabé zásady a naopak.

Cs v následujících vzorcích je koncentrace soli.

Co to je zkratka ipe chemie

Sůl silné kyseliny a silné zásady[editovat | editovat zdroj]

má neutrální pH (pH = 7)

Sůl slabé kyseliny a silné zásady[editovat | editovat zdroj]

Sůl silné kyseliny a slabé zásady[editovat | editovat zdroj]

Sůl slabé kyseliny a slabé zásady[editovat | editovat zdroj]

Výpočet pH amfolytu[editovat | editovat zdroj]

Amfolyty jsou typicky aminokyseliny, soli vícesytných slabých kyselin.

Výpočet pH pufru[editovat | editovat zdroj]

Pufr - roztok se současným obsahem kyseliny i zásady.

Co to je zkratka ipe chemie

Měření pH[editovat | editovat zdroj]

LátkapHpOH
Kyselina v bateriích< 0,00> 14,00
Žaludeční šťávy2,0012,00
Citronová šťáva2,4011,60
Coca-Cola2,5011,50
Ocet2,9011,10
Pomerančová nebo jablečná šťáva3,5010,50
Pivo4,509,50
Káva5,009,00
Čaj5,508,50
Kyselý déšť< 5,60> 8,40
Mléko6,507,50
Čistá voda7,007,00
Sliny zdravého člověka6,5–7,406,6–7,50
Krev7,34–7,456,55–6,66
Mořská voda8,006,00
Mýdlo9,0–10,004,0–5,00
Čpavek pro domácí použití11,502,50
Hašené vápno12,501,50
Louh sodný pro domácí použití13,500,50

Acidobazické indikátory[editovat | editovat zdroj]

Některé organické látky mění uspořádání dvojných vazeb v molekule v závislosti na pH prostředí, což se projeví změnou zabarvení roztoku.

Například čaj změní barvu přidáním kyselé citronové šťávy. Takovým látkám říkáme acidobazické indikátory.

How can i trade european style options

Kyselost můžeme měřit přidáním indikátoru do roztoku a porovnáním barvy s kalibrovanou barevnou škálou. Používají se zejména tyto látky:

  • Lakmus přechází z kyselé červené formy na zásaditou modrou v oblasti pH 5,0–8,0.
  • Fenolftalein přechází z kyselé bezbarvé formy na zásaditou fialovou v oblasti pH 8,0–9,8.
  • Methyloranž přechází z kyselé oranžové formy na zásaditou žlutou v oblasti pH 3,1–4,5.
  • Methylčerveň přechází z kyselé červené formy na zásaditou žlutou v oblasti pH 4,4–6,3.
  • Bromthymolová modř přechází z kyselé žluté formy na zásaditou modrou v oblasti pH 6,0–7,6.
  • Thymolová modř přechází z kyselé červené formy na zásaditou žlutou v oblasti pH 1,2–2,8.
  • Methylová žluť přechází z kyselé červené formy na zásaditou žlutou v oblasti pH 2,9–4,0.
  • Thymolftalein přechází z kyselé bezbarvé formy na zásaditou modrou v oblasti pH 9,3–10,5.

Přírodním indikátorem je například barvivo v červeném zelí, které při okyselení roztoku změní barvu z modré na červenou.

Barevné přechody indikátorů jsou v praxi nejčastěji využívány pro acidobazické titrace, které slouží pro určení obsahu kyseliny nebo hydroxidu v analyzovaném vzorku. Definovaný objem měřeného vzorku s přídavkem vhodného indikátoru je přitom neutralizován roztokem kyseliny nebo hydroxidu.

Dosažení bodu, kdy je koncentrace kyseliny a hydroxidu v rovnováze (neutrální roztok) je určena změnou barvy příslušného indikátoru. Z množství a koncentrace roztoku, potřebného pro získání neutrálního roztoku lze jednoduše vypočíst obsah kyseliny nebo hydroxidu v analyzovaném roztoku.

Co to je DNA? Význam slova

Pro hrubou orientaci o kyselosti měřeného roztoku se k měření pH používá lakmusový papírek, což je proužek papíru napuštěný lakmusem. Poněkud přesnější údaj o kyselosti měřeného roztoku poskytuje univerzální indikátorový papírek, jehož zbarvení se mění s pH měřeného roztoku od červené až po tmavě modrou (barevnou škálu vystihuje vedlejší tabulka hodnot pH běžně se vyskytujících roztoků).

Instrumentální metody měření pH[editovat | editovat zdroj]

Pro přesná měření hodnot pH vodných roztoků se v současné době používá prakticky výlučně potenciometrie s využitím skleněné elektrody jako měrného členu.

Podstatou uvedené metody je velmi přesné měření elektrického potenciálu mezi měrnou (skleněnou) a referentní elektrodou. Jako referentní elektrody lze v tomto případě využít prakticky každé elektrody II.

Co je IPE?

druhu, tedy elektrody, jejíž potenciál zůstává konstantní při změně prostředí, v němž je ponořena. Nejčastěji se zde uplatňuje kalomelová nebo argentchloridová srovnávací elektroda.

Saudi riyal rate in pakistan today forex

Kyselost měřeného roztoku určuje elektrický potenciál měrné skleněné elektrody. Základní část skleněné elektrody tvoří tenkostěnná miniaturní baňka ze speciálního skla.

Vnitřní objem baňky je naplněn pufrem, tedy roztokem o konstantním pH. Vnější povrch baňky je ve styku s měřeným roztokem a rovnováha mezi hydroxoniovými ionty ve zkoumaném roztoku a ionty v povrchu skla způsobují změnu elektrického potenciálu elektrody.

Elektrický potenciál mezi měrnou a referentní elektrodou je měřen citlivým voltmetrem, který musí vykazovat vysoký vstupní odpor (minimální požadavek je 1014 Ω, kvalitní přístroje mají parametry o řád až dva lepší).

Komerčně dodávané přístroje - pH-metry současně převádějí měřené napětí mezi elektrodami přímo na hodnotu pH, kterou zobrazují digitálně na displeji.

Co to je zkratka ipe chemie

Teoreticky platí, že změna pH o jeden řád (např. z pH 6 na pH 7) vyvolá změnu potenciálu skleněné elektrody o 59 mV. V praxi je však potenciálový rozdíl individuálně měřen pro konkrétní elektrodu pomocí roztoků o přesně definovaném pH, pufrů.

Naměřený potenciálový rozdíl (např. pufru o pH = 4 a pH = 7) pak slouží ke kalibraci elektrody a zpřesnění výsledných údajů.

V současné době patří potenciometrické měření pH k velmi kvalitně i komerčně zvládnutým instrumentálním technikám.

Co to je CO2? Význam slova

Na trhu je celá řada přístrojů špičkové kvality, umožňujících měření pH s rozlišením na 0,01 až 0,001 jednotky pH. Současně jsou však k dispozici cenově dostupné přístroje pro měření v terénu (úpravny a čističky odpadních vod, monitoring kyselosti zásobních roztoků v průmyslu…), které sice nedosahují špičkové přesnosti měření, ale umožňují velmi rychlé a snadné získání terénních dat.

Měření pH skleněnou elektrodou se v současné době neomezuje pouze na měření kyselosti roztoků, ale je možno zakoupit speciální elektrody pro sledování kyselosti povrchů (např.

navlhčený papír, zemina apod.), vpichové elektrody pro měření pH masa a jiných potravin atd. V medicíně slouží miniaturní pH-elektrody k monitoringu pH krve pacientů.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Portály: Chemie

Autoritní data: PSH: 5644 | LCCN: sh85063427 | WorldcatID: lccn-sh85063427

Odstíny šťávy z červeného zelí v závislosti na pH
Vliv pH na zbarvení indikačního papírku
Skleněná měrná a kalomelová referenční elektroda